اقتصاد اصلي ترين اولويت كشور است

NewsPic NewsPic

فروردين 96، تاريخ تحويل فاز دوم/ تحويل به دو صورت مجهز و غيرتجهيز

NewsPic NewsPic

پرده ‌دار خانه خدا مردم یمن را به خاک و خون کشیده است

NewsPic NewsPic


خراسان شمالی خراسان جنوبی تبلیغ و آموزش های کاربردی سیاسی

مرکز آموزش مرکز مشاوره مدارس علمیه لینک‌هادفتر فناوری اطلاعات مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان
مشهد،خیابان طبرسی ۱، جنب بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی
تلفن: ۳۲۰۰۸۱۱۸ ۰۵۱ - فکس: ۳۲۲۵۷۸۴۹ ۰۵۱ - کدپستی: ۹۱۳۴۷۱۴۱۵۴
Email : i c t @ m a i l k h . c o m